ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಸಹಾಯಕನ ವಿಶಾಲ ಕಾರ್ಯಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಸಹಾಯಕನ ವಿಶಾಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20GDA002V0 ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 5 ಗಂಟೆಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ : ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ: ಜಿಡಿಎ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಪರಿಚಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ರೋಗಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಆರೈಕೆ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ರೋಗಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪರಿಚಯ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ: ಅಧ್ಯಾಯ1: ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಸಹಾಯಕನ ಪರಿಚಯ ಪಾಠ 1: ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಸಹಾಯಕನ ಕೆಲಸದ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಪಾಠ 2: ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಸಹಾಯಕನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಪಾಠ 3: ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಸಹಾಯಕನಿಗೆ […]

 • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

Original Price ₹700

Sale Price ₹599

14 % Off

100% Money back guarantee

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರುಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಸಹಾಯಕನ ವಿಶಾಲ ಕಾರ್ಯಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್HC20GDA002V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

 • ಜಿಡಿಎ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಪರಿಚಯ
 • ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
 • ರೋಗಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಆರೈಕೆ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
 • ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
 • ರೋಗಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪರಿಚಯ

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ1: ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಸಹಾಯಕನ ಪರಿಚಯ

 • ಪಾಠ 1: ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಸಹಾಯಕನ ಕೆಲಸದ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು
 • ಪಾಠ 2: ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಸಹಾಯಕನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
 • ಪಾಠ 3: ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಸಹಾಯಕನಿಗೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆ 

ಅಧ್ಯಾಯ2: ರೋಗಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ

 • ಪಾಠ 1: ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದು
 • ಪಾಠ 2: ರೋಗಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು 

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

 

Student Review