ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20FHW022V0 ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 6 ಗಂಟೆಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ : ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ: ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯ (PLA) ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಸಮನ್ವಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಕೆಲಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸನ್ನದ್ಧತೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ: ಅಧ್ಯಾಯ 1: ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ  ಪಾಠ 1: ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆ ಪಾಠ 2: ಕೆಲಸದ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:   8 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ. ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು. […]

  • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

Original Price ₹800

Sale Price ₹650

19 % Off

100% Money back guarantee

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20FHW022V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: ಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

  • ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯ (PLA) ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ
  • ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಸಮನ್ವಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದುಕೆಲಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸನ್ನದ್ಧತೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ 1: ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ

  •  ಪಾಠ 1: ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆ
  • ಪಾಠ 2: ಕೆಲಸದ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು

ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:   8 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

Student Review