ಸಮ್ಮತಿಸುವುದು, ಗಮನಿಸುವುದು, ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ದಾಖಲೀಕರಣ

  • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

Original Price ₹500

Sale Price ₹350

30 % Off

100% Money back guarantee

Course Overview

Student Review