ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20FHW013V0 ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 6 ಗಂಟೆಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ : ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ: ವಿವಿಧ ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಗಾಯಗಳು, ಕಡಿತಗಳು, ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ  ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ: ಅಧ್ಯಾಯ 1: ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪಾಠ 1: ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪಾಠ 2: ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:   8 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ. ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ […]

  • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

100% Money back guarantee

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20FHW013V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: ಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

  • ವಿವಿಧ ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ
  • ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
  • ಗಾಯಗಳು, ಕಡಿತಗಳು, ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ

 ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ 1: ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

  • ಪಾಠ 1: ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
  • ಪಾಠ 2: ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:   8 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

Student Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *