ರೋಗಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಅಂದಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕುವುದು

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ರೋಗಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವುದು, ತಲೆ ಬಾಚುವುದು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕುವುದು ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20GDA007V0 ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 25 ಗಂಟೆಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ : ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ: ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆರೈಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನಾನ, ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಪೆರಿನೀಲ್ ಆರೈಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರೋಗಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಂದಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ: ಅಧ್ಯಾಯ1: ರೋಗಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ಪಾಠ 1: ರೋಗಿ ದೇಹದ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಪಾಠ 2: ಸ್ನಾನದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕೆ ರೋಗಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಪಾಠ 3: ರೋಗಿ ಬಾಯಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಪಾಠ 4: ರೋಗಿಯ […]

 • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

Original Price ₹1100

Sale Price ₹900

18 % Off

100% Money back guarantee

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರುರೋಗಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವುದುತಲೆ ಬಾಚುವುದು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕುವುದು

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್HC20GDA007V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ25 ಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

 • ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆರೈಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
 • ಸ್ನಾನ, ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಪೆರಿನೀಲ್ ಆರೈಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರೋಗಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ
 • ಹಾಸಿಗೆ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
 • ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಂದಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ1: ರೋಗಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ

 • ಪಾಠ 1: ರೋಗಿ ದೇಹದ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು
 • ಪಾಠ 2: ಸ್ನಾನದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕೆ ರೋಗಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು
 • ಪಾಠ 3: ರೋಗಿ ಬಾಯಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು
 • ಪಾಠ 4: ರೋಗಿಯ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು
 • ಪಾಠ 5: ಹಾಸಿಗೆ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು

ಅಧ್ಯಾಯ2: ರೋಗಿಯನ್ನು ಅಂದಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕುವುದು

 • ಪಾಠ 1: ರೋಗಿಗೆ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಉಗುರು ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು
 • ಪಾಠ 2: ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು

ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:    10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

Student Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *