ರೋಗಿಗೆ ಗಾಯವಾಗುವುದನ್ನು

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ರೋಗಿಗೆ ಗಾಯವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20GDA011V0 ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 10 ಗಂಟೆಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ: ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ: ರೋಗಿ ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ರೋಗಿ ಬೀಳುವುದರ ಮತ್ತು ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ರೋಗಿ ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇರುವ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಬೀಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ: ಅಧ್ಯಾಯ1: ರೋಗಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪಾಠ 1: ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ರೋಗಿ ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:    10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ. ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ 

  • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

100% Money back guarantee

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರುರೋಗಿಗೆ ಗಾಯವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್HC20GDA011V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 1ಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ:

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

  • ರೋಗಿ ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
  • ರೋಗಿ ಬೀಳುವುದರ ಮತ್ತು ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ
  • ರೋಗಿ ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇರುವ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
  • ಬೀಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ1: ರೋಗಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ

  • ಪಾಠ 1: ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ರೋಗಿ ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು

ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:    10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
 

Student Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *