ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20FHW002V0 ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 12 ಗಂಟೆಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ: ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ: ಎನ್.ಎಚ್.ಎಂ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎನ್.ಆರ್.ಎಚ್.ಎಂ ಎನ್.ಆರ್.ಎಚ್.ಎಂ ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ) ಆಶಾ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ   ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ: ಅಧ್ಯಾಯ 1: ಪೀಠಿಕೆ ಪಾಠ 1: ಎನ್.ಎಚ್.ಎಂ ಮತ್ತು ಅದರ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪಾಠ 2: ಎನ್.ಎಚ್.ಎಂ ನ ಅಗತ್ಯತೆ  ಅಧ್ಯಾಯ 2: ಎನ್.ಆರ್.ಎಚ್.ಎಂ ಪಾಠ 1: ಧ್ಯೇಯ ಮತ್ತು ಗುರಿ ಪಾಠ 2: ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:   8 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ […]

  • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

100% Money back guarantee

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್HC20FHW002V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ12 ಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ:

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

  • ಎನ್.ಎಚ್.ಎಂ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎನ್.ಆರ್.ಎಚ್.ಎಂ
  • ಎನ್.ಆರ್.ಎಚ್.ಎಂ ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ
  • ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ)
  • ಆಶಾ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ

 

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ 1ಪೀಠಿಕೆ

  • ಪಾಠ 1: ಎನ್.ಎಚ್.ಎಂ ಮತ್ತು ಅದರ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
  • ಪಾಠ 2: ಎನ್.ಎಚ್.ಎಂ ನ ಅಗತ್ಯತೆ

 ಅಧ್ಯಾಯ 2: ಎನ್.ಆರ್.ಎಚ್.ಎಂ

  • ಪಾಠ 1: ಧ್ಯೇಯ ಮತ್ತು ಗುರಿ
  • ಪಾಠ 2: ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು


ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:   ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ : ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

 

Student Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *