ಮುಂಚೂಣಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಮುಂಚೂಣಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20FHW003V0 ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 9 ಗಂಟೆಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ : ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ: ●        ಮುಂಚೂಣಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ●        ಮನೆ ಭೇಟಿಗಳು, ವಿ.ಎಚ್.ಎನ್.ಡಿ ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು, ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು, ವಿ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಎನ್.ಸಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಮುಂಚೂಣಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ●        ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿ   ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ: ಅಧ್ಯಾಯ1: ಮುಂಚೂಣಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ●        ಪಾಠ 1: ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ●        ಪಾಠ 2: ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಇರುವ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಬರುವ […]

  • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

Original Price ₹600

Sale Price ₹500

17 % Off

100% Money back guarantee

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರುಮುಂಚೂಣಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್HC20FHW003V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

●        ಮುಂಚೂಣಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ

●        ಮನೆ ಭೇಟಿಗಳು, ವಿ.ಎಚ್.ಎನ್.ಡಿ ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು, ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು, ವಿ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಎನ್.ಸಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಮುಂಚೂಣಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ.

●        ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿ

 

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ1: ಮುಂಚೂಣಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು

●        ಪಾಠ 1: ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

●        ಪಾಠ 2ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಇರುವ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಬರುವ ಪರಿಹಾರ

●        ಪಾಠ 3ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು


ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:   8 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

Student Review