ಮಾನವ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಮಾನವನ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20GDA003V0 ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 10 ಗಂಟೆಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ : ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ: ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ: ಅಧ್ಯಾಯ1: ಮಾನವ ದೇಹವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪಾಠ 1: ಮಾನವ ದೇಹದ ಮೂಲ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಆಕಾರ ಪಾಠ 2: ಮಾನವನ ದೇಹದ ಶಾರೀರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪಾಠ 3: ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆ, ವಿಸರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ದ್ರವಗಳು ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ: 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ. ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

  • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

100% Money back guarantee

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರುಮಾನವನ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20GDA003V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 10 ಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ1: ಮಾನವ ದೇಹವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

  • ಪಾಠ 1: ಮಾನವ ದೇಹದ ಮೂಲ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಆಕಾರ
  • ಪಾಠ 2: ಮಾನವನ ದೇಹದ ಶಾರೀರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು
  • ಪಾಠ 3: ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆವಿಸರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ದ್ರವಗಳು

ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ: 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳುಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

Student Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *