ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಚಕಿತ್ಸಕ ಸಂವಹನ

  • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

Original Price ₹600

Sale Price ₹500

17 % Off

100% Money back guarantee

Course Overview

Student Review