ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಚಯ

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20FHW015V0 ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 8 ಗಂಟೆಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ : ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ: ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ  ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ: ಅಧ್ಯಾಯ 1: ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಪಾಠ 1: ವಿ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಎನ್.ಸಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಪಾಠ 2: ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:   8 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ. ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಶಿಫಾರಸ್ಸು […]

  • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

100% Money back guarantee

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಚಯ

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20FHW015V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: ಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

  • ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
  • ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
  • ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ

 ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ 1: ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಚಯ

  • ಪಾಠ 1: ವಿ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಎನ್.ಸಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು
  • ಪಾಠ 2: ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು

ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:   8 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

Student Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *