ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20FHW019V0 ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 6 ಗಂಟೆಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ : ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ: ಮೂಲಭೂತ ಜೀವಾಧಾರಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಸಿಪಿಆರ್ ನಡೆಸುವ ಹಂತಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಮೂರ್ಛೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಸೂಜಿಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:  ಅಧ್ಯಾಯ 1: ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಾಠ 1: ಮೂಲಭೂತ ಜೀವಾಧಾರಕ ಪಾಠ 2: ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಮೂರ್ಛೆ ಮತ್ತು ಸೂಜಿಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದಾಗುವ  ಗಾಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:   8 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ. ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಶಿಫಾರಸ್ಸು […]

  • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

100% Money back guarantee

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20FHW019V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: ಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

  • ಮೂಲಭೂತ ಜೀವಾಧಾರಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
  • ಸಿಪಿಆರ್ ನಡೆಸುವ ಹಂತಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ
  • ಮೂರ್ಛೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
  • ಸೂಜಿಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ: 

ಅಧ್ಯಾಯ 1: ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

  • ಪಾಠ 1: ಮೂಲಭೂತ ಜೀವಾಧಾರಕ
  • ಪಾಠ 2: ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಿಕೆಮೂರ್ಛೆ ಮತ್ತು ಸೂಜಿಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದಾಗುವ  ಗಾಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:   8 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

Student Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *