ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20GDA016V0 ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 5 ಗಂಟೆಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ : ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ: ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ  ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಸಹಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು   ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ: ಅಧ್ಯಾಯ 1: ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಪಾಠ 1: ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪರಿಚಯ ಪಾಠ 2: ಜೈವಿಕ […]

  • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

100% Money back guarantee

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರುಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್HC20GDA016V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

  • ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
  • ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ
  • ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ  ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಸಹಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
  • ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
  • ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ
  • ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ
  • ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು   ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ 1: ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು

  • ಪಾಠ 1: ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪರಿಚಯ
  • ಪಾಠ 2: ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ 

ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ: 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

 

Student Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *