ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

  • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

Original Price ₹800

Sale Price ₹600

25 % Off

100% Money back guarantee

Course Overview

Student Review