ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಗ್ಯ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಸಮಿತಿ (ವಿ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಎನ್.ಸಿ.)

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಗ್ಯ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಸಮಿತಿ (ವಿ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಎನ್.ಸಿ) ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20FHW004V0 ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 13 ಗಂಟೆಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ : ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ: ಗ್ರಾಮ ಆರೋಗ್ಯ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಸಮಿತಿಯ (ವಿ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಎನ್.ಸಿ) ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಎನ್.ಸಿ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ದಿನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ   ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ: ಅಧ್ಯಾಯ 1: ವಿ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಎನ್.ಸಿ ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು  ಪಾಠ 1: ವಿ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಎನ್.ಸಿ ಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಪಾಠ 2: ರಚನೆ, ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ   ಅಧ್ಯಾಯ 2: ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಪಾಠ 1: ವಿ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಎನ್.ಸಿ ಯ 9 […]

  • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

Original Price ₹600

Sale Price ₹550

8 % Off

100% Money back guarantee

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಗ್ಯನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಸಮಿತಿ (ವಿ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಎನ್.ಸಿ)

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20FHW004V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ13 ಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

  • ಗ್ರಾಮ ಆರೋಗ್ಯ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಸಮಿತಿಯ (ವಿ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಎನ್.ಸಿ) ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ
  • ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಎನ್.ಸಿ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
  • ಗ್ರಾಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ದಿನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ

 

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ 1: ವಿ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಎನ್.ಸಿ ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

  •  ಪಾಠ 1ವಿ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಎನ್.ಸಿ ಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು
  • ಪಾಠ 2: ರಚನೆ, ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ

 

ಅಧ್ಯಾಯ 2: ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ

  • ಪಾಠ 1ವಿ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಎನ್.ಸಿ ಯ 9 ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
  • ಪಾಠ 2ವಾರ್ಷಿಕ ಗ್ರಾಮ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ


ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:   ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

Student Review