ಗಮನಿಸುವುದು, ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಗಮನಿಸುವುದು, ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ದಾಖಲೀಕರಣ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20GDA013V0 ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 10 ಗಂಟೆಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ : ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ: ರೋಗಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಯ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆ ದಸ್ತಾವೇಜು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಸಹಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ರೋಗಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿಯ ಅರ್ಥ, ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ: ಅಧ್ಯಾಯ1: ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಪಾಠ 1: ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪಾಠ 2: ವೈದ್ಯಕೀಯ […]

  • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

Original Price ₹1000

Sale Price ₹850

15 % Off

100% Money back guarantee

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರುಗಮನಿಸುವುದುವರದಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ದಾಖಲೀಕರಣ

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್HC20GDA013V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ10 ಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

  • ರೋಗಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
  • ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಯ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
  • ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
  • ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆ ದಸ್ತಾವೇಜು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಸಹಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
  • ರೋಗಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ
  • ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿಯ ಅರ್ಥ, ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ1: ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು

  • ಪಾಠ 1: ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
  • ಪಾಠ 2: ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು
  • ಪಾಠ 3: ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ  ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ: 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

 

Student Review