ಕೆಲಸದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಮೃದು

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಕೆಲಸದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಮೃದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20GDA018V0 ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 5 ಗಂಟೆಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ : ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ: ಕೆಲಸದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಮೃದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜಿಡಿಎ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಜಿಡಿಎ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರಸ್ಪರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ: ಅಧ್ಯಾಯ1: ಮೃದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಪಾಠ 1: ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಪಾಠ 2: ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಪಾಠ 3: ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು […]

  • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

100% Money back guarantee

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರುಕೆಲಸದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಮೃದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್HC20GDA018V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

  • ಕೆಲಸದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಮೃದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
  • ಜಿಡಿಎ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
  • ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
  • ಜಿಡಿಎ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರಸ್ಪರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
  • ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ1: ಮೃದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು

  • ಪಾಠ 1: ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು
  • ಪಾಠ 2: ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು
  • ಪಾಠ 3: ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು

 

ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:    10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

 

Student Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *