ಕೆಲಸದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಮೃದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು

  • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

Original Price ₹1000

Sale Price ₹500

50 % Off

100% Money back guarantee

Course Overview

Student Review