ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಭಿಶಿಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಭಿಶಿಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20GDA001V0 ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 5 ಗಂಟೆಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :  ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ: ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪರಿಚಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ: ಅಧ್ಯಾಯ1: ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾಠ 1: ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಚಯ ಪಾಠ 2: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ […]

 • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

Original Price ₹1000

Sale Price ₹899

10 % Off

100% Money back guarantee

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರುಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಭಿಶಿಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್HC20GDA001V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

 ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

 • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
 • ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
 • ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ1: ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

 • ಪಾಠ 1: ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಚಯ
 • ಪಾಠ 2: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಅಧ್ಯಾಯ2: ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅದು ಒದಗಿಸುವ ಸೇವೆಗಳು

 • ಪಾಠ 1: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪರಿಚಯ
 • ಪಾಠ 2: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗಗಳು-1
 • ಪಾಠ 3: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗಗಳು-1
 • ಪಾಠ 4: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಂಬಲ ವಿಭಾಗಗಳು
 • ಪಾಠ 5: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಗಳು

ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:   10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

 

Student Review