ಆಯುಷ್ ಪದ್ಧತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೈಕೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಆಯುಷ್ ಪದ್ಧತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೈಕೆ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20FHW014V0 ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 6 ಗಂಟೆಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ : ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ: ಆಯುಷ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಆಯುಷ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಗುಣಪಡಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ  ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ: ಅಧ್ಯಾಯ 1: ಆಯುಷ್ ಪದ್ಧತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೈಕೆ ಪಾಠ 1: ಗಂಭೀರವಲ್ಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು ಪಾಠ 2: ಯೋಗಾಸನಗಳು ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:   8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ. ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

  • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

100% Money back guarantee

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಆಯುಷ್ ಪದ್ಧತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೈಕೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20FHW014V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: ಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

  • ಆಯುಷ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
  • ಆಯುಷ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಗುಣಪಡಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ
  • ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ 

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ 1: ಆಯುಷ್ ಪದ್ಧತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೈಕೆ

  • ಪಾಠ 1: ಗಂಭೀರವಲ್ಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು
  • ಪಾಠ 2: ಯೋಗಾಸನಗಳು

ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:   8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

Student Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *