ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಸಹಾಯಕನ ವಿಶಾಲ ಕಾರ್ಯಗಳು

Flexible Learning & Industry Relevant Curriculum
Quality Assurance in Virtual Learning Environments
Structured Guidance Ensuring Learning Never Stops

₹599

Original Price ₹700

14.43% Off

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರುಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಸಹಾಯಕನ ವಿಶಾಲ ಕಾರ್ಯಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್HC20GDA002V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

  • ಜಿಡಿಎ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಪರಿಚಯ
  • ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
  • ರೋಗಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಆರೈಕೆ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
  • ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
  • ರೋಗಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪರಿಚಯ

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ1: ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಸಹಾಯಕನ ಪರಿಚಯ

  • ಪಾಠ 1: ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಸಹಾಯಕನ ಕೆಲಸದ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು
  • ಪಾಠ 2: ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಸಹಾಯಕನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
  • ಪಾಠ 3: ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಸಹಾಯಕನಿಗೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆ 

ಅಧ್ಯಾಯ2: ರೋಗಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ

  • ಪಾಠ 1: ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದು
  • ಪಾಠ 2: ರೋಗಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು 

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

 Success Story

Why to choose BridgeNow

24/7 Support
Career Counselling
Industry Standard Projects
Industry Expert Instructors