ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಚಯ

Flexible Learning & Industry Relevant Curriculum
Quality Assurance in Virtual Learning Environments
Structured Guidance Ensuring Learning Never Stops

₹850

Original Price ₹900

5.56% Off

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಚಯ

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20FHW001V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ12 ಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ:

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

  • ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
  • ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂವಹನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ
  • ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ
  • ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ


ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ 1: ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

  • ಪಾಠ 1: ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮುದಾಯ
  • ಪಾಠ 2: ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಅಧ್ಯಾಯ 2: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂವಹನ

  • ಪಾಠ 1: ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂವಹನ
  • ಪಾಠ 2: ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು


ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:   8 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು.

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.Success Story

Why to choose BridgeNow

24/7 Support
Career Counselling
Industry Standard Projects
Industry Expert Instructors