ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

Flexible Learning & Industry Relevant Curriculum
Quality Assurance in Virtual Learning Environments
Structured Guidance Ensuring Learning Never Stops

₹499

Original Price ₹600

16.83% Off

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20FHW013V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: ಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

  • ವಿವಿಧ ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ
  • ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
  • ಗಾಯಗಳು, ಕಡಿತಗಳು, ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ

 ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ 1: ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

  • ಪಾಠ 1: ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
  • ಪಾಠ 2: ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:   8 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ


Success Story

Why to choose BridgeNow

24/7 Support
Career Counselling
Industry Standard Projects
Industry Expert Instructors