ಮಾನವ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ

Flexible Learning & Industry Relevant Curriculum
Quality Assurance in Virtual Learning Environments
Structured Guidance Ensuring Learning Never Stops

₹500

Original Price ₹800

37.5% Off

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರುಮಾನವನ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20GDA003V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 10 ಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ1: ಮಾನವ ದೇಹವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

  • ಪಾಠ 1: ಮಾನವ ದೇಹದ ಮೂಲ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಆಕಾರ
  • ಪಾಠ 2: ಮಾನವನ ದೇಹದ ಶಾರೀರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು
  • ಪಾಠ 3: ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆವಿಸರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ದ್ರವಗಳು

ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ: 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳುಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲSuccess Story

Why to choose BridgeNow

24/7 Support
Career Counselling
Industry Standard Projects
Industry Expert Instructors