ನೈರ್ಮಲ್ಯೀಕರಣ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

Flexible Learning & Industry Relevant Curriculum
Quality Assurance in Virtual Learning Environments
Structured Guidance Ensuring Learning Never Stops

₹1000

Original Price ₹1200

16.67% Off

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರುನೈರ್ಮಲ್ಯೀಕರಣಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್HC20GDA015V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ15 ಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

 • ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
 • ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ
 • ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ  ಮಾಡಲು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ
 • ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ  ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
 • ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ  ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಬೆಂಕಿಯ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ
 • ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸರಿಯಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ
 • ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
 • ಸಣ್ಣ ಅವಘಡಗಳಾದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಿ
 • ಸಿಪಿಆರ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
 • ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಾಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ 

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ1: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸುರಕ್ಷತೆ

 • ಪಾಠ 1: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು
 • ಪಾಠ 2: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಿಕ ಅಪಾಯಗಳು
 • ಪಾಠ 3: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತೆ
 • ಪಾಠ 4: ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಶಗಳ ವಿತರಣೆ

 ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:    10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

 Success Story

Why to choose BridgeNow

24/7 Support
Career Counselling
Industry Standard Projects
Industry Expert Instructors