ಕೆಲಸದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಮೃದು

Flexible Learning & Industry Relevant Curriculum
Quality Assurance in Virtual Learning Environments
Structured Guidance Ensuring Learning Never Stops

₹450

Original Price ₹500

10% Off

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರುಕೆಲಸದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಮೃದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್HC20GDA018V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

  • ಕೆಲಸದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಮೃದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
  • ಜಿಡಿಎ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
  • ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
  • ಜಿಡಿಎ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರಸ್ಪರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
  • ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ1: ಮೃದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು

  • ಪಾಠ 1: ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು
  • ಪಾಠ 2: ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು
  • ಪಾಠ 3: ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು

 

ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:    10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

 Success Story

Why to choose BridgeNow

24/7 Support
Career Counselling
Industry Standard Projects
Industry Expert Instructors