ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಭಿಶಿಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್

Flexible Learning & Industry Relevant Curriculum
Quality Assurance in Virtual Learning Environments
Structured Guidance Ensuring Learning Never Stops

₹899

Original Price ₹1000

10.1% Off

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರುಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಭಿಶಿಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್HC20GDA001V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

 ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:


  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
  • ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
  • ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ1: ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

  • ಪಾಠ 1: ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಚಯ
  • ಪಾಠ 2: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಅಧ್ಯಾಯ2: ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅದು ಒದಗಿಸುವ ಸೇವೆಗಳು

  • ಪಾಠ 1: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪರಿಚಯ
  • ಪಾಠ 2: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗಗಳು-1
  • ಪಾಠ 3: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗಗಳು-1
  • ಪಾಠ 4: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಂಬಲ ವಿಭಾಗಗಳು
  • ಪಾಠ 5: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಗಳು

ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:   10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

 Success Story

Why to choose BridgeNow

24/7 Support
Career Counselling
Industry Standard Projects
Industry Expert Instructors