ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20FHW016V0 ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 8 ಗಂಟೆಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ : ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ: ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿ  ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ: ಅಧ್ಯಾಯ 1: ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳು ಪಾಠ 1: ಡ್ರಗ್ ಡೋಸೇಜ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪಾಠ 2: ಮಲೇರಿಯಾ ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು RDT ಕಿಟ್ ಬಳಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:   8 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ. ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

  • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

100% Money back guarantee

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20FHW016V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: ಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

  • ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ
  • ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿ 

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ 1: ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳು

  • ಪಾಠ 1: ಡ್ರಗ್ ಡೋಸೇಜ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
  • ಪಾಠ 2: ಮಲೇರಿಯಾ ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು RDT ಕಿಟ್ ಬಳಸುವುದು

ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:   8 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

Student Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *